1. سعیده باباجانی محمدی , سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی , رضا تهرانی , بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی , پژوهشنامه مدیریت اجرایی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۱-۱۰۳
 2. سعیده باباجانی محمدی , سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی , رضا تهرانی , شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل , علوم مدیریت ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۶۱-۸۰
 3. علی گرایلی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بررسی اثر هیجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقیت دانشجویان , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
 4. سیمین غلامیان قوژدی , علیرضا پویا , یعقوب مهارتی , آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانی , علوم مدیریت ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۷-۹۷
 5. زهره محمدزاده , سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی , اثر ترس ادراکی کارآفرینان بر عملکرد فردی و عملکرد کسب وکار در واحدهای کوچک تولیدی شهرستان گناباد , توسعه کارآفرینی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۳۷-۳۵۶
 6. علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی , تأثیر‌ عدالت‌سازمانی‌ بر ‌ انگیزه‌برای‌ارائه‌پیشنهاد :‌مطالعه‌نقش‌ میانجی‌ ارزش‌نظام‌پیشنهاد ها , چشم انداز مدیریت دولتی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۵۰
 7. محمّدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , تاثیر گذاری عدالت مراوده ای بر انگیزه برای ارائه پیشنهاد با تأکید بر نقش میانجی ارزش نظام پیشنهادات (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۴۲-۷۰
 8. یعقوب مهارتی , مصطفی کاظمی , عبداله حسنی توابع , بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۹۱-۱۱۲
 9. محمدرسول حشمتی , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلام , مدیریت در دانشگاه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۱-۹۴
 10. علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی , محمّدرسول حشمتی , بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱-۲۷
 11. یعقوب مهارتی , الهام برومند , هدیه لقمانی , اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی , اخلاق در علوم و فناوری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۲-۲۱
 12. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , حمید رضا رضوانی , بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تأکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی (مورد مطالعه بانک های ملی و سپه شهر تهران) , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱-۲۴
 13. سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد( , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۰۷-۲۳۴
 14. یعقوب مهارتی , حسنیه طباطبائی , بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی , چشم انداز مدیریت بازرگانی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۴۱-۱۶۰
 15. عبداله حسنی توابع , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نو آوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۶۷-۹۱
 16. یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان , مسلم فخری فخرآبادی , بررسی و تحلیل تأثیر رفتارهای تیم سازی موفق بر نوآوری سازمانی درک شده کارکنان (مورد مطالعه : اداره کل راه‌آهن اصفهان) , مدیریت نوآوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۷۳-۹۸
 17. یعقوب مهارتی , شمس الدین ناظمی , تبیین نقش حمایت های دولتی موثر بر رشد و بقای کارآفرینان در واحدهای تولیدی کوچک در ایران , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۳۸-۶۰
 18. یعقوب مهارتی , شمس الدین ناظمی , بررسی و تحلیل نقش کارکردهای سازمانی کارآفرینان در موفقیت آنان در صنایع کوچک استان خراسان رضوی , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۸۰-۱۱۰
 19. مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی , سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت مطالعه موردی: استان خراسان , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 20. سعید مرتضوی , یعقوب مهارتی , بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹